Povinnosť nahradiť škodu podľa názoru súdu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.

Sudkyňa Okresného súdu v Topolčanoch, podľa môjho názoru správne posúdila a oddelila zákonom o energetike uznanú náhradu škody distribútorovi v prípade ak sa jedná o poškodenie meracieho zariadenia alebo jeho časti v zavinení spotrebiteľa od reálnej škody, ktorá mohla alebo vznikla distribútorovi v dôsledku neoprávneného odberu plynu.
V odôvodnení sudkyňa uvádza, že nie je možné aby distribútor si zamieňal povinnosť nahradiť škodu s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu. Čím v rozhodovacej línii slovenských súdov vo veciach ochrany spotrebiteľa nastáva posun od striktného vykladania zákona o energetike, k prospotrebiteľskému výkladu čo v praxi znamená, že v prípade ak Vám aj neoprávnený odber distribútor naúčtuje a obviní Vás z toho neznamená to, že z danej situácie niet cesty von.

Rozsudok Okresného súdu Topolčany vo veci 7C/59/2014

Odporca je odberateľom plynu na odbernom mieste v XXXXX, Budovateľská 60, pričom dňa 20.08.2012 zamestrnanci navrhovateľa XXX s kolegom vykonávali u odporcu náhodnú kontrolu plynomeru a podľa zápisu vyhotoveného pri kontrole plynomeru odporcu vzniklo u nich podozrenie na pozmenenie overovacej – zabezpečovacej značky meradla a z toho dôvodu meradlo (plynomer) odmontovali a bolo zaslané znalcovi Ing. Petrovi XXX na preskúmanie. Podľa znaleckého posudku č. 195/PL-2012 znalca Ing. Petra XXX mu bol predložený plynomer s výrobným číslom 64257410B908-I, z ktorého demontoal olovenú plombu a zistil, že na tejto sa nachádza označenie “08-M41-M41″ a tieto odlačky na plombe porovnal s kontrolnými odtlačkami plombovacích kliešti, ktoré od zástupcu navrhovateľa prevzal dňa 09.02.2012 a na ktorých sa nachádzajú označenia “08-M41″. optickým skúmaním označení zistil obsahovú zhodu, tvarovú a rozmerovú nezhodu sporných kontrolných odtlačkov a podľa záverú znaleckého posudku je možné predpokladať, že pôvodné zabezpečenie meradla bolo nahradené plombou so znakmi vytvorenými čeľusťami kliešti, ktoré neboli oprávnené na plombovanie meradla. Na základe zistených skutočností môže s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že pôvodné zabezpečenie meradla výrobcom bolo odstránené a nahradené zabezpečením, ktoré bolo označené znakmi, ktoré sú nezhodné so znakmi označenia výrobcu a tieto neboli vytvorené kliešťami na zabezpečenie meradla. Následne navrhovateľ uskutočnil výpočet škody spôsobenej neoprávnenm odberom plynu u odporcu a výšku škody stanovil na sumu 5527,71 eur, z čoho suna 5267,17 eur predstavuje škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu za obdobie 19.09.2011 do 16.08.2012 a suma 260,55 eur predstavuje náklady saisťovania neoprávneného odberu. Odporca sa obrátil na URSO a ŠEI Nitra. V podaní zo dňa 11.03.2013 ŠEI Nitra oznámila odporcovi, že kontrola odberného miesta nebola vykonaná v súlade s ustanovením §51 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z,z,, pretože kontrola sa uskutočnila bez predošlej dohody medzi SPP – distribúcia a.s. a odberateľom. Na základe montažneho listu k odbernému miestu č. XXXX zo dňa 20.08.2012 montážna značka na vstupnom spoji – príruba v.č. C294621 nebola porušená. Inšpektorát Nitra zastáva názor, že podľa zistenia tu neoprávnený odber plynu podľa ustanovení §59 ods. 1 písm. d) zákona č. 656/2004 Z.z. nebol opierajúc sa o ustanovenie §51 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z.z..

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že návrh navrhovateľa na zaplatenie sumy 5527,75 eur s príslušenstvom z titulu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu nie je dôvodný a preto ho súd zamietol. je nesporné, že odporca odberal plyn na danom odbernom mieste a pri kontrole meradla pracovníkmi navrhovateľa dňa 20.08.2012 vzniklo podozrenie na pozmenenie overovacej a zabezpečovacej značky meradla, v dôsledku čoho bolo uvedené meradlo demontované a predložené znalcovi, ktorý vo svojom znaleckom posudku vyslovil predpoklad, že pôvodné zabezpečenie meradla výrobcom bolo odstránené a nahradené zabezpečením, ktoré bolo označené znakmi, ktoré sú nezhodné so znakmi označenia výrobcu a tieto nebolo vytvorené kliešťami oprávnenými na zabezpečenie meradla. na základe tohto záveru znaleckého posudku navrhovateľ vyčíslil škodu podľa vyhlášky č. 155/2005 Z.z. ktorá mu mala vzniknúť v dôsledku neoprávneného odberu plynu zo strany odporcu. V konaní síce bolo preukázané, že je predpoklad odstránenia pôvodného zabezpečenia meradla u odporcu a jeho nahradenia novým zabezpečením, ktorého znaky neboli vytvorené kliešťami oprávnenými na zabezpečenie meradla, čo samo o sebe je možno hodnotiť ako neoprávnený odber plynu v zmysle § 59 ods. 1 písm d) zák.č. 656/2004 Z.z. a čo spôsobuje objektívnu zodpovednosť odberateľa plynu za prípadnú škodu. Žiadne z ustanovení zákona však nezbavuje navrhovateľa, ktorý si v konaní uplatnil nárok na náhradu škody, že má povinnosť preukázať, že mu škoda v dôsledku protiprávneho úkonu odporcu vznikla.Povinnosť nahradiť škodu podľa názoru súdu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.

Odporca je odberateľom plynu na odbernom mieste v XXXXX, Budovateľská 60, pričom dňa 20.08.2012 zamestrnanci navrhovateľa XXX s kolegom vykonávali u odporcu náhodnú kontrolu plynomeru a podľa zápisu vyhotoveného pri kontrole plynomeru odporcu vzniklo u nich podozrenie na pozmenenie overovacej – zabezpečovacej značky meradla a z toho dôvodu meradlo (plynomer) odmontovali a bolo zaslané znalcovi Ing. Petrovi XXX na preskúmanie. Podľa znaleckého posudku č. 195/PL-2012 znalca Ing. Petra XXX mu bol predložený plynomer s výrobným číslom 64257410B908-I, z ktorého demontoal olovenú plombu a zistil, že na tejto sa nachádza označenie “08-M41-M41″ a tieto odlačky na plombe porovnal s kontrolnými odtlačkami plombovacích kliešti, ktoré od zástupcu navrhovateľa prevzal dňa 09.02.2012 a na ktorých sa nachádzajú označenia “08-M41″. optickým skúmaním označení zistil obsahovú zhodu, tvarovú a rozmerovú nezhodu sporných kontrolných odtlačkov a podľa záverú znaleckého posudku je možné predpokladať, že pôvodné zabezpečenie meradla bolo nahradené plombou so znakmi vytvorenými čeľusťami kliešti, ktoré neboli oprávnené na plombovanie meradla. Na základe zistených skutočností môže s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že pôvodné zabezpečenie meradla výrobcom bolo odstránené a nahradené zabezpečením, ktoré bolo označené znakmi, ktoré sú nezhodné so znakmi označenia výrobcu a tieto neboli vytvorené kliešťami na zabezpečenie meradla. Následne navrhovateľ uskutočnil výpočet škody spôsobenej neoprávnenm odberom plynu u odporcu a výšku škody stanovil na sumu 5527,71 eur, z čoho suna 5267,17 eur predstavuje škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu za obdobie 19.09.2011 do 16.08.2012 a suma 260,55 eur predstavuje náklady saisťovania neoprávneného odberu. Odporca sa obrátil na URSO a ŠEI Nitra. V podaní zo dňa 11.03.2013 ŠEI Nitra oznámila odporcovi, že kontrola odberného miesta nebola vykonaná v súlade s ustanovením §51 ods. 4 zákona č. 656/2004 Z,z,, pretože kontrola sa uskutočnila bez predošlej dohody medzi SPP – distribúcia a.s. a odberateľom. Na základe montažneho listu k odbernému miestu č. XXXX zo dňa 20.08.2012 montážna značka na vstupnom spoji – príruba v.č. C294621 nebola porušená. Inšpektorát Nitra zastáva názor, že podľa zistenia tu neoprávnený odber plynu podľa ustanovení §59 ods. 1 písm. d) zákona č. 656/2004 Z.z. nebol opierajúc sa o ustanovenie §51 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z.z..

Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že návrh navrhovateľa na zaplatenie sumy 5527,75 eur s príslušenstvom z titulu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu nie je dôvodný a preto ho súd zamietol. je nesporné, že odporca odberal plyn na danom odbernom mieste a pri kontrole meradla pracovníkmi navrhovateľa dňa 20.08.2012 vzniklo podozrenie na pozmenenie overovacej a zabezpečovacej značky meradla, v dôsledku čoho bolo uvedené meradlo demontované a predložené znalcovi, ktorý vo svojom znaleckom posudku vyslovil predpoklad, že pôvodné zabezpečenie meradla výrobcom bolo odstránené a nahradené zabezpečením, ktoré bolo označené znakmi, ktoré sú nezhodné so znakmi označenia výrobcu a tieto nebolo vytvorené kliešťami oprávnenými na zabezpečenie meradla. na základe tohto záveru znaleckého posudku navrhovateľ vyčíslil škodu podľa vyhlášky č. 155/2005 Z.z. ktorá mu mala vzniknúť v dôsledku neoprávneného odberu plynu zo strany odporcu. V konaní síce bolo preukázané, že je predpoklad odstránenia pôvodného zabezpečenia meradla u odporcu a jeho nahradenia novým zabezpečením, ktorého znaky neboli vytvorené kliešťami oprávnenými na zabezpečenie meradla, čo samo o sebe je možno hodnotiť ako neoprávnený odber plynu v zmysle § 59 ods. 1 písm d) zák.č. 656/2004 Z.z. a čo spôsobuje objektívnu zodpovednosť odberateľa plynu za prípadnú škodu. Žiadne z ustanovení zákona však nezbavuje navrhovateľa, ktorý si v konaní uplatnil nárok na náhradu škody, že má povinnosť preukázať, že mu škoda v dôsledku protiprávneho úkonu odporcu vznikla.Povinnosť nahradiť škodu podľa názoru súdu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za porušenie plomby na meradle spotreby plynu.