Nie každý zásah do meradlá môže spôsobiť škodu na odbere energii

Vznik škody nemožno vyvodzovať z každého poškodenia plomby meradla (a povinnosť nahradiť škodu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za poškodenie plomby), ale iba zo zásahu do meradla, následkom ktorého by meradlo nezaznamenávalo alebo nesprávne zaznamenávalo množstvo odobratého plynu

.

Krajský súdu v Trnave, sp. zn.: 21Cob/131/2011

Žalobca sa v tomto konaní domáhal zaplatenia 9.830,38 EUR od žalovaného ako náhrady škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu. Zamestnanci žalobcu pri kontrole zistili u žalovaného poškodenie plomby na číselníku plynomera. Porušenie overovacej značky bolo konštatované aj posudkom Slovenskej legálnej metrológie, n. o. Nárok na náhradu škody si uplatnil podľa § 59 ods. 2 zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike s tým, že jej výšku určil postupom podľa vyhl.č. 155/2005 Z.z..

Žalovaný odmietol argumentáciu žalobcu s tým, že podľa jeho názoru neboli naplnené podmienky vzniku zodpovednosti za škodu nakoľko nebol preukázaný vznik skutočnej škody, ani kedy a či vôbec došlo k poškodeniu plynomeru, pričom z ustanovení zákona o energetike vyplýva, že odberateľ je povinný uhradiť skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Poukazoval tiež na to, že v spornom období má spotrebu plynu primeranú predchádzajúcim a nasledujúcim zúčtovacím obdobiam a neodoberal teda menšie množstvo plynu.

Okresný súd v Galante návrh v celom rozsahu zamietol. Konštatoval, že žiadne z ustanovení zákona nezbavuje žalobcu, ktorý si v konaní uplatňuje nárok na náhradu škody, povinnosti preukázať, že mu škoda v dôsledku protiprávneho úkonu žalovaného vznikla. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že žalobca súdu nepredložil žiadne dôkazy, z ktorých by bolo zrejmé, aká škoda žalobcovi vznikla porušením plomby meracieho zariadenia žalovaného, či takéto meracie zariadenie bolo v určitom období nefunkčné alebo jeho funkčnosť bola obmedzená.

Ďalej konštatoval, že ustanovenie § 59 ods. 2 zák.č. 656/2004 Z.z. jednoznačne a v súlade s realitou predpokladá, že nie každý neoprávnený odber plynu, za ktorý sa považuje aj odber s meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii má za následok vznik škody a nadväzujúci odsek 3 tohto zákonného ustanovenia na úpravu škody všeobecne záväzným predpisom vydaným ministerstvom odkazuje iba pre prípad nemožnosti vyčíslenia skutočne vzniknutej škody, nie pre prípad nemožnosti zistenia, či škoda v skutočnosti vznikla, tak, ako to bolo v súdenom prípade. Na to, aby mohol byť žalobca v tomto spore čo i len čiastočne úspešným, musel by preukázať, že skutočne vznikla škoda, čo sa mu však nepodarilo, ktorú skutočnosť ani samotný žalobca na pojednávaniach súdu nepopieral, práve naopak, sám tvrdil, že nemá k dispozícii žiadne dôkazy, ktorými by preukázal existenciu skutočnej škody.

Proti rozsudku Okresného súdu podal žalobca odvolanie. Nesúhlasí, že nedošlo k preukázaniu vzniku škody. Uvedol, že na odbernom mieste žalovaného bolo zistené, že tu dochádza k odberu plynu meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, pričom odber takýmto meradlom je v zmysle § 59 ods. 1 písm. d) zák.č. 656/2004 Z.z. považovaný za neoprávnený. Škoda v takomto prípade žalobcovi vznikne, ak odberateľ odoberal plyn meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Bolo preukázané, že žalovaný v období, za ktoré si žalobca nárok na náhradu škody uplatňuje, zemný plyn odoberal. Nakoľko porušením zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii (plomby, resp. overovacej značky) zanikla platnosť úradného overenia meradla, údaj o spotrebovanom množstve plynu nemohol žalobca ako prevádzkovateľ distribučnej siete postúpiť dodávateľovi plynu, tento spotrebu žalovaného v danom období nemohol vyfaktúrovať a plyn odobratý žalovaným tak bol odobratý z množstva zemného plynu slúžiaceho na vyvažovanie siete a pokrývanie strát. Vzhľadom na neoprávnenosť odberu a nemožnosť zistenia výšky skutočnej škody bolo nutné na výpočet škody použiť metodiku vyhlášky č. 155/2005 Z.z.. Dokazovanie, či porušenie plomby meradla mohlo spôsobiť nefunkčnosť alebo nesprávnu funkčnosť meradla, nepovažuje za potrebné nakoľko zákon o energetike nestanovuje, že by muselo ísť o také porušenie zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré by malo za následok nesprávnu funkčnosť alebo nefunkčnosť meradla.

Krajský súd v Trnave ako súd odvolací preskúmal odvolanie. Konštatoval že žalobcov nárok na náhradu škody, za podmienku vzniku ktorého zákonná úprava občianskoprávnych i osobných vzťahov logicky označuje okrem iného aj vznik škody a príčinnú súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Z iných predpokladov nemôže vychádzať a nevychádza ani zákon č. 656/2004 Z.z., z ktorého žalobca svoj nárok vyvodzoval, a ktorý iba pre prípad nemožnosti vyčíslenia skutočne vzniknutej škody, nie pre prípad nemožnosti zistenia, či škoda skutočne vznikla, odkazuje na úpravu výpočtu škody všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným príslušným ministerstvom.

Vznik škody nemožno vyvodzovať z každého poškodenia plomby meradla (a povinnosť nahradiť škodu nemôže byť zamieňaná s povinnosťou zaplatiť sankciu za poškodenie plomby), ale iba zo zásahu do meradla, následkom ktorého by meradlo nezaznamenávalo alebo nesprávne zaznamenávalo množstvo odobratého plynu. V tejto súvislosti odvolací súd poukazoval na potrebu zisťovania o aké poškodenie overovacej značky (plomby) v danom prípade išlo, či z jeho charakteru je zrejmé, že plomba bola dočasne odstránená, prípadne či aj bez jej úplného odstránenia bol (alebo vôbec mohol byť) na mieste poškodenia plomby vykonaný zásah do meradla, ktorý spôsobil jeho nefunkčnosť alebo nesprávnu funkčnosť, hoci na dobu, ktorú nie je možné objektívne zistiť.

Súd nakoniec konštatoval, že v konaní nebolo preukázané, že by odber žalovaného pred zistením poškodenia plomby v období od predchádzajúcej kontroly bol výraznejšie odlišný (vyšší alebo nižší) ako odber v predchádzajúcich či nasledujúcich obdobiach. Bol vykonávaný na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom plynu a nie je preto dôvod považovať ho za škodu, ktorá by bola v príčinnej súvislosti, t.j. vo vzťahu príčiny a následku, s porušením povinnosti odoberať plyn iba s meradlom s nepoškodenou overovacou značkou.