Neoprávnený odber vs. Dobré mravy

Zodpovednosť za neoprávnený odber zemného plynu podľa zákon 656/2004 Z.z. je objektívna.

Rozhodnutie Krajského súdu v Trnave, sp. zn.: 11Co/171/2011

Krajský súd v Trnave takto rozhodol o spore, v ktorom dodávateľ zemného plynu požadoval náhradu škody vo výške vyše 6,300 EUR na odberateľovi. Súd prvého stupňa zistil, že na strane odporcu nebol preukázaný neoprávnený odber zemného plynu na odbernom mieste, a to poškodením zabezpečovacej plomby pri ciferníku meradla, ako tvrdil dodávateľ.

Odvolací súd situáciu posúdil na základe ustanovení energetického zákona. Podľa § 59 ods. 1 pís. d/ zákona č. 656/2004 Z.z. účinného od 01.01.2005 neoprávneným odberom plynu je odber bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Podľa ods. 2 odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu,
prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete.

V zmysle uznesenia dovolacieho súdu, ktorý zrušil prvé rozhodnutia súdov v tejto veci, náhradu škodu nebolo možné nepriznať v prípade rozporu s dobrými mravmi. Podľa Najvyššieho súdu v prípade, ak boli v zmysle zákona o energetike boli splnené všetky zákonné predpoklady zodpovednosti za škodu, tak táto zodpovednosť vzniká.

Súd odmietol skutkové tvrdenia odberateľa a náhradu škody dodávateľovi priznal. Zodpovednosť je tak objektívna.

Tento názor by mal byť aplikovateľný aj na úpravu nového energetického zákona.