Druh zodpovednosti odberateľa energie

Z hľadiska posúdenia druhu zodpovednosti odberateľa plynu za škodu spôsobenú dodávateľovi plynu neoprávneným odberom podľa § 30 ods. 3 Zákona o energetike treba dôsledne rozlišovať, od ktorej skutkovej podstaty (z viacerých možných) neoprávneného odberu dodávateľ plynu odvíja uplatnený nárok na náhradu škody, keďže  prichádza do úvahy tak subjektívna zodpovednosť odberateľa plynu, ako aj objektívna zodpovednosť, teda zodpovednosť bez zreteľa  na  zavinenie.

 

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 102/2010

Žalobca sa domáhal zaplatenia sumy 38 922,50 Sk z titulu neoprávneného odberu zemného plynu žalovaným. Zamestnanci žalobcu pri kontrole zistili poškodenie overovacej značky meradla. Expertízna kontrola konštatovala poškodenie overovacej značky na počítadle.

Okresný súd Košice – okolie vyvodil záver, že nárok žalobcu nie je dôvodný, lebo pri neoprávnenom odbere plynu je odberateľ plynu povinný uhradiť dodávateľovi plynu škodu, ktorú mu neoprávneným odberom spôsobil. Musí ísť o faktické konanie, s ktorým je spojená určitá forma vnútorného vzťahu škodcu, teda zavinenie.

Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalobcu zmenil rozsudok v prospech žalobcu. Poukázal na to, že pre posúdenie danej veci je významné, na princípe akej zodpovednosti (subjektívnej alebo objektívnej) je konštruovaná skutková podstata neoprávneného odberu plynu podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm.c/ zákona č. 70/1998 Z.z., t.j. v prípade, ak odberateľ odoberal plyn meraný meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. S poukazom na ustanovenia §§ 24 ods. 7 a 30 ods. 2, 3, 4 zákona č. 70/1998 Z.z. a vychádzajúc zo skutkového stavu zisteného súdom prvého stupňa mal za to, že v danom prípade bola naplnená skutková podstata neoprávneného odberu plynu podľa ustanovenia § 30 ods. 2 písm.c/ zákona č. 70/1998 Z.z., pretože žalovaný odoberal plyn meraný meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, zodpovedá žalobcovi za škody, ktoré neoprávneným odberom spôsobil (§ 30 ods. 3). Za škodu takto vzniknutú robí zákon bez ďalšieho zodpovedným odberateľa.

Žalovaný podal dovolanie proti tomuto rozhodnutiu. Poukázal na to, že „predpokladom zodpovednosti za škodu podľa ust. Občianskeho zákonníka, ktorý vo vzťahu k zákonu č. 70/1998 Z.z. lex generalis je protiprávne  konanie,  vznik  škody,  príčinná  súvislosť a to kauzálny  nexus  a zavinenie“. Osvojac si argumentáciu z odôvodnenia  rozhodnutia  prvostupňového  súdu  uviedol,  že  právna  úprava  zákona o energetike účinná do 31.12.2004 bola ale založená na princípe zavinenia, kedy pri neoprávnenom odbere plynu bolo povinnosťou žalobcu preukázať zavinenie odberateľa plynu – žalovaného.

Najvyšší súd SR ako súd dovolací v tejto uviedol, že žalobca si svoj nárok na náhradu škody uplatnil s odvolaním sa na ustanovenie § 30 ods. 2 písm.c/ a § 30 ods. 3 zákona č. 70/1998 Z.z. (ďalej len „Zákon o energetike“), t.j. domáhal sa náhrady škody podľa osobitného zákona obsahujúceho vlastnú úpravu náhrady škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom odberateľom plynu.

Neoprávneným odberom plynu je odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke plynu alebo v rozpore s uzavretou zmluvou (§ 30 ods. 1 Zákona o energetike). Podľa § 30 ods. 2 Zákona o energetike neoprávneným odberom je aj odber plynu

a/ z tej časti plynárenského zariadenia, ktorou prechádza nemeraný plyn,

b/ bez meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva, alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,

c/ meraný meradlom, ktoré nebolo namontované dodávateľom alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii.

Podľa § 30 ods. 3 Zákona o energetike treba dôsledne rozlišovať, od ktorej skutkovej podstaty (z viacerých moţných) neoprávneného odberu dodávateľ plynu odvíja uplatnený nárok na náhradu škody, keďţe  prichádza do úvahy tak subjektívna zodpovednosť odberateľa plynu, ak je to napr. v prípade neoprávneného odberu plynu v zmysle cit. ustanovenia § 30 ods. 2 písm.b/ Zákona o energetike (neoprávnený zásah „odberateľa“ do meradla), ako aj objektívna zodpovednosť, teda zodpovednosť bez zreteľa  na  zavinenie,  ako  je  to  napr.  v prípade  neoprávneného  odberu  plynu  v zmysle cit. ustanovenia § 30 ods. 2 písm.c/ Zákona o energetike (odber plynu meraný meradlom, na  ktorom  „bolo  porušené“  zabezpečenie  proti  neoprávnenej  manipulácii).

Najvyšší súd preto uzavrel, že v tejto veci sa jedná o posledne uvedený prípad a teda ide o objektívnu zodpovednosť odberateľa a preto považuje dovolanie za nedôvodné.